Medische en paramedische ondersteuning

Maatschappelijk assistenten

De maatschappelijk assistenten informeren en begeleiden u graag op de volgende niveaus:

- Administratie: indienen van aanvragen voor verhoogde kinderbijslag en opvolgen van de procedure bij het kinderbijslagfonds en de FOD Sociale Zekerheid (1e aanvraag, herzieningsaanvraag en aanvraag parkeerkaarten voor personen met een handicap), inrichting van de arbeidstijd voor werknemers en zelfstandigen

- Organisatie en ondersteuning van het gezin: problemen als gevolg van ziekenhuisopname (overnachting, materiaal voor thuis …), opvang zoeken voor zieke kinderen, indien nodig organiseren van vervoer voor ziekenhuisopnames en consultaties

- Terugbetaling van gezondheidszorg: aanvraag voor goedkeuring en terugbetalingen die verband houden met de pathologie van het kind, voordelen van verschillende ziekenfondsen

- Financieel: procedures met betrekking tot problemen met voorschotten, badges, aanvragen van spreiding van betalingen bij geschillen, correctie van facturen, OCMW-procedures, organiseren van schuldbemiddeling, aanvraag terugbetalingen bij Fedasil en Rode Kruis, aanvraag financiële hulp bij de Stichting tegen Kanker als de inkomsten van het gezin niet meer bedragen dan € 2500 en € 1500 voor éénoudergezinnen, contact met lokale en regionale diensten

Contact : +32 2 764 15 82 (maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 16.45 uur en op vrijdag tot 15.00 uur)

Pijn team

Zorgen voor optimaal comfort betekent omgaan met pijnlijke situaties. Naast het behandelen van pijn met medicijnen biedt onze afdeling een reeks andere oplossingen. Pijnlijke situaties kunnen worden verlicht door gebruik te maken van bestaande hulpmiddelen.

Contact : +32 2 764 50 88

Interfaceteam

Zeven pediatrisch verpleegkundigen verzorgen het contact tussen het ziekenhuis, de thuisomgeving en elke andere zorgstructuur. Het interfaceteam organiseert de terugkeer naar huis en de follow-up thuis en is 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar. Het biedt globale hulp aan kinderen en hun gezinnen.

De aangeboden diensten zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar die ernstig ziek zijn of palliatieve zorgen krijgen en die globale en specifieke hulp nodig hebben.

De doelstellingen zijn:

 • de aanvragen voor follow-up in ontvangst nemen en analyseren,
 • de behoeften van het kind en zijn gezin identificeren in een multidisciplinair kader,
 • het netwerk van familiale en sociaal-economische ondersteuning evalueren om specifieke follow-up te kunnen organiseren en deze regelmatig aan te passen afhankelijk van ieders behoeften,
 • samenwerken met de professionals op het terrein, de behandelende arts, de verpleegteams, het onderwijzend personeel,
 • luisteren, ondersteunen, comfort bieden aan het kind en zijn gezin met respect voor iedereen,
 • de verschillende belanghebbenden rond het kind en zijn gezin indien nodig opleiden en informeren
Aansprakelijk : Corinne TONON 
Kantoor : + 32 2 764 22 35 - GSM : +32 474 83 55 83

Kinesitherapeuten

Zowel tijdens de ziekenhuisopname als in het dagziekenhuis vinden kinesitherapiesessies plaats.

De belangrijkste doelstelling is om over te gaan van een lichaam als voorwerp van de geneeskunde naar een lichaam dat handelt zoals het kind en de adolescent dat wenst.

Tijdens de behandelingen 

Door een vertrouwensband met het jonge kind te creëren en zich aan te passen aan zijn capaciteiten, zijn algemene toestand en zijn interesses, biedt het team van kinesisten oefeningen en activiteiten aan voor het behoud van goede motorische vaardigheden, ondanks de ziekte en de behandelingen.  Voor oudere kinderen en adolescenten is het de bedoeling uw kind, ondanks de ziekte en de behandelingen, zo goed mogelijk in vorm te houden en zowel te werken aan de cardiovasculaire functie als spierversterking.

De kinesisten staan indien nodig ook ter beschikking voor meer specifieke revalidatie (respiratoire, orthopedische, neuromotorische kinesitherapie …).

Na de behandelingen

Ze waken over een goede sociaal-sportieve herintegratie van de kinderen en blijven ter beschikking voor alle vragen over hun motorische vaardigheden. Als er nog kinesitherapiesessies nodig zijn, kan dat eventueel in het dagziekenhuis.

Contact : Fysiotherapieruimte van het dagziekenhuis: +32 2 764 23 45

Massotherapeuten

Onze gespecialiseerde massotherapeuten bieden “wellness” massages aan om zwaar zieke kinderen en hun gezin te begeleiden in het dagziekenhuis en tijdens ziekenhuisopnames op de zorgeenheden 56 en 82.

Deze momenten van verlichting en comfort via “wellness” massages een waardevolle begeleiding tijdens het ziektetraject.

Contact

Tijdens de ziekenhuisopname: Elke donderdag en vrijdag zijn er massotherapeuten aanwezig in het Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas. Als uw kind of uzelf graag een massage wenst, meld dit dan aan het nursingteam. Zij zullen uw vraag doorgeven aan de massotherapeuten.

Thuis: als uw kind of uzelf graag een massage wenst, neem dan contact op met de vzw: “Mes mains pour toi”.

 

Neuropsychologen en logopedisten

De missie van het team van logopedisten en neuropsychologen is uw kind te ondersteunen bij zijn ontwikkeling, zowel op het gebied van taal, school, concentratie enz. 

Het team kan de sterke en zwakke punten van uw kind onderzoeken op basis van uw bezorgdheden (moeilijkheden bij praten en/of begrijpen, concentratie- of geheugenproblemen, moeilijkheden of uitdagingen op school, impulsief gedrag of agitatie enz.) om na te gaan of op een van die niveaus een behandeling nodig is.

Of de problemen nu ontstaan tijdens de behandeling, na de behandeling of al langer aanwezig zijn, het team van logopedisten en neuropsychologen is altijd beschikbaar. Praat gewoon met uw arts en hij zal uw gegevens doorgeven zodat het team zelf met u contact kan opnemen.

Contact : +32 2 764 23 12

Psychologen

Er is een team van psychologen beschikbaar om het kind en zijn gezin te helpen met psychologische problemen als gevolg van de ziekte en de behandeling.  Het biedt een ruimte om bezorgdheden te uiten en te delen met een professional die speciaal is opgeleid om te luisteren.

De psychologen zijn gedurende het hele medische traject van uw kind beschikbaar. Naast de regelmatige ontmoetingen met u, uw kind, broers en zussen en eventueel andere gezinsleden, zowel tijdens de ziekenhuisopname als in het dagziekenhuis, blijven ze bereikbaar via telefoon of mail.

Contact : +32 2 764 23 47

Diëtist

Onze diëtiste staat ter beschikking van alle kinderen, zowel die opgenomen zijn als in het dagziekenhuis. Zij zorgt voor alles wat met dieet en voedingsleer te maken heeft.

Ze heeft verschillende taken:  

 • uitleg geven bij gecontroleerde voeding (kiemarm dieet, zoutarm dieet) als dat vereist is voor de behandeling,
 • voedingsondersteuning tijdens periodes van voedingsmoeilijkheden,
 • voorstellen van corrigerende maatregelen om de bijwerkingen van de behandelingen beter op te vangen.

“Deze voedingsspecialist beantwoordt graag al uw vragen over voeding! ”

Ze organiseert ook een kookworkshop voor ouders van kankerpatiëntjes om hen te leren:

 • “passende” en veilige maaltijden te bereiden
 • hun koelkast efficiënt te organiseren
 • klassieke “fouten” bij de bereiding te herkennen
Contact : +32 2 764 76 13